اینفوگرافیک
زبان فارسی در جهان چه وضعیتی دارد؟
خرداد؛ سهم زبان فارسی در دنیای مجازی و صفحات وب دو درصد و در دنیای حقیقی حدود یک درصد سخنگو (صحبت‌کننده) است.