تصویری دیده نشده از تردد بدون تشریفات شهید سردار سلیمانی در خیابان‌های تهران